«Берчак Вікторія Сергіївна»

Берчак Вікторія Сергіївна

 

викладач-стажист кафедри біології та методики її навчання
Е-mail: berchak120388@gmail.com

 

 

Народилася 12 березня 1988 року в с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. У 2011 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію викладача географії.

Із 2010 по 2012 рік працювала в університеті на посаді лаборанта кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Із 2013 по 2016 рік брала участь у розробці держбюджетних тем: «Інтеграція технологій екологізації й енергозбереження в освітніх закладах та залучення молоді до заощадження природних ресурсів» (2013-2014 рр.), «Технологія оздоровлення ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя та залучення молоді до природоохоронної роботи» (2015−2016 рр.).

2015 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 11.00.01 − фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту. Працює над завершенням дисертаційного дослідження «Антропогенізація долинних ландшафтів малих річок Середнього Побужжя», під керівництвом доктора географічних наук, професора Г. І. Денисика.

Із 2017 року працює на посаді викладача-стажиста кафедри біології та методики її навчання. Викладає курс «Методика навчання біології та природознавства».

Наукові інтереси: долинно-річкові ландшафтні комплекси.

Опубліковано 50 наукових праць, серед яких монографії «Інтеграція технологій екологізації та енергозбереження в освітніх закладах» (2014 р.), «Малі річки Центрального Побужжя (теоретичний та практичний аспекти)» (2015 р.), «Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок» (2016 р.) у співавторстві.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Денисик Г. І. Селитебні ландшафти долин малих річок Середнього Побужжя / Денисик Г.І., Лаврик О.Д., Берчак В.С. // Jornal of Geology, geography and geoecology. – 2018. − №27 (1). – С. 60−68.

Берчак В. С. Антропогенні ландшафтні осередки як чинник трансформації долинних ландшафтів малих річок Середнього Побужжя / Берчак В. С. // Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах : матер. Міжнародної наук.-практ. конференції (Вінниця, 3–5 жовтня 2018 р.). – Вінниця, ТОВ «Твори». – 2018. – С. 36−42.

Берчак В. С. Дослідження водних антропогенних ландшафтів у працях українських та зарубіжних вчених / Берчак В. С. // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ / Ред. кол. Г. Є. Гончаренко (відп. ред.), О. В. Браславська, В. Ф. Валюк та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.». − 2018. − Вип. 21. − С. 31−35.

Лаврик О. Д. Лісові антропогенні ландшафти заплави Південного Бугу / О. Д. Лаврик, В. С. Берчак // Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва: міжнар. наук. конф., 27-28 трав. 2015 р. : матеріали. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 12–14.

Берчак В. С. Антропогенні долинно-річкові парагенетичні системи Середнього Побужжя / В. С. Берчак, О. Д. Лаврик // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – Вип. 19. – С. 18–22.

Берчак В. С. Лісові антропогенні ландшафти долини р. Сороки (басейн Південного Бугу) / Берчак В. С., Лаврик О. Д. // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – Вип. 18. – С. 27-30.

Лаврик О. Д. Натуральні долинно-річкові ландшафти Середнього Побужжя / О. Д. Лаврик, В. С. Берчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1–2. – С. 18–25.