«Лабораторія інноваційних технологій навчання біології»

IMG_1425

Керівник лабораторії – доцент Люленко Світлана Олександрівна.

Координатор діяльності лабораторії – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Згідно Положення про лабораторію, яке визначається вимогами Міністерства освіти і науки України, з урахуванням новітніх досягнень педагогічної та методичної науки, практики фундаментальної та прикладної підготовки фахівців діяльність колективу лабораторії проводиться за наступними напрямками:

  • реалізація компетентністного підходу у навчальному процесі при підготовці здобувачів освіти за спеціальністю Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»;
  • впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес під час вивчення біології;
  • підготовка майбутніх вчителів біології до реалізації основних вимог Нової української школи;
  • проведення навчальних занять із студентами та вчителями з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій;
  • проведення семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з певної тематики.

Під час роботи в лабораторії студенти можуть здобувати формальну та неформальну освіту. Для отримання неформальної освіти, та поглиблення знань в галузі біології для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), при лабораторії функціонують наукові гуртки та проблемні групи:

«Особистістне ставлення майбутнього вчителя природничих дисциплін»  (керівник доц. Люленко С. О.),

«Сучасні проблеми навчання біології» (керівник ст. викл. Небикова Т. А.),

«Особливості проведення екскурсій з біології» (керівник викладач Омельченко В. С.).

Суспільні заходи (на базі лабораторії):

Систематично здійснюється профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів 1-2 курсів;

Регулярно проводяться заняття із підготовки школярів до учнівських олімпіад обласного та державного рівнів;

Залучаються здобувачі вищої освіти до виконання наукової роботи у лабораторії кафедри та участі у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідницьких робіт;

Організація та проведення наукових семінарів, усних і стендових доповідей на наукових конференціях, публікації студентських наукових праць;

Організація та проведення зустрічей, круглих столів із науковцями з різних навчальних та наукових закладів України для популяризації біологічної науки та професії педагога;

На базі лабораторії викладачами кафедри біології та здоров’я людини проводяться курси підвищення кваліфікації з питань сучасних педагогічних технологій навчання та новітніх досягнень у біологічній науці, які функціонують на базі університету.

На базі лабораторії проводяться лабораторні і практичні заняття для студентів денної і заочної форм навчання факультету природничої освіти та природокористування спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини):

  • Методика навчання біології та природознавства;
  • Методика навчання біології в закладах загальної середньої освіти;
  • Методика викладання дисципліни біологія та екологія;
  • Методика вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»;
  • Методика розв’язування задач з біології.  

Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 105 ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
факультет природничої освіти та природокористування, кафедра біології та здоров’я людини.

Е-mail: lulencoso@gmail.com