«ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ЗООЛОГІЇ»

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх вчителів біології є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення освітніх компонент, а з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук здобувачів освіти. Одночасно дослідницька робота є обов’язковим елементом освітнього процесу. Один із способів її реалізації – написання курсових робіт. 

16 травня 2024 року на кафедрі біології та здоров’я людини відбувся захист курсових робіт із зоології здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) і Біологія.

Під час захисту курсових робіт здобувачі вищої освіти продемонстрували глибоке розуміння основних біологічних понять та процесів. Це свідчить про рівень знань та навичок, які вони отримали під час вивчення зоології і про здатність застосовувати їх на практиці.

Члени комісії у складі гарантів освітніх програм – доцентів Ігоря Красноштана й Оксани Герасименко та викладачів – доцентів Любові Соболенко, Лесі Мороз, Світлани Сорокіної об’єктивно оцінили науково-дослідницькі напрацювання здобувачів вищої освіти, наголосили на важливості й необхідності отриманння теоретичних знань, практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.