«Миколайко Валерій Павлович»

В.П. Миколайко

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології та методики її навчання

декан природничо-географічного факультету

Навчальний корпус №1, 222 ауд.,

Е-mail: mikolaiko@i.ua

pgf@udpu.edu.ua

 

Народився 26 липня 1964 року в с. Охматів Жашківського району Черкаської області.

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут імені О.М. Горького, за фахом вчений агроном та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, за фахом біолог, вчитель біології, екології та хімії.

З 1999 року працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. У 2000 року отримав вчене звання доцента кафедри географії та екології.

За період роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри,декана природничо-географічного факультету (червня 2016 року). За сумісництвом з вересня 2016 року є професором кафедри біології та методики її навчання.

У 1997 р. після закінчення аспірантури успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Родючість ґрунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання в умовах Центрального Лісостепу України» за спеціальністю 06.00.01 – загальне землеробство.

Створив і очолив науково-дослідну лабораторію з проблем оптимізації родючості ґрунту (2003 р.), на базі якої під його керівництвом виконувалась науково-дослідна держбюджетна тема «Ґрунтово-екологічний моніторинг центральної частини Правобережного Лісостепу України» (2006-2008 рр.) і госпдоговірні теми «Сортовивчення, апробація та насінництво ярих зернових культур» (2007-2009 рр.), «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» (2010-2012 рр.) та «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва» (2013-2017 рр.).

У 2018 році у спеціалізованій вченій раді при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких три монографії, підручник, десять посібників, зокрема є співавтором навчальних посібників «Загальна біологія» (2003 р.), «Біологія» (2007 р.), «Основи сільського господарства» (2013 р.), «Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків» (2014 р.), які схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, співавтор трьох авторських патентів на винаходів.

Викладає навчальні дисципліни: «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів», «Основи сільського господарства» та «Біогеохімія».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Доронін В. А., Миколайко В. П. Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість. Збірник наукових праць: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця : ВНАУ, 2016. № 3. С. 144–155.

Миколайко В. П. Влияние режимов сортировки семян цикория корнеплодного на их качество в зависимости от первоначальной всхожести. Земледелие и защита растений. Прилуки, 2016. № 4 (107). С. 42–45.

Миколайко В. П., Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. Вплив дражувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного. Агробіологія: Збірник наукових праць.  Біла Церква, 2016.  Вип. 2 (112).  С.90-96.

Миколайко В. П. Качество семян цикория коренеплодного в зависимости от сортирования по аэродинамическим свойствам. Весник Белорусской сельскохозяйственной академии. Горки, 2016. № 3. С. 104–106.

Миколайко В. П. Кореляційні зв’язки між господарсько – цінними ознаками сортів цикорію коренеплідного. Збалансоване природокористування. К. : ТОВ «Екоінвестком», 2016. № 2. С. 51–55.

Миколайко В. П. Особливості росту та розвитку насінників рослин цикорію коренеплідного залежно від агротехнологічних умов вирощування насіння. Збірник наукових праць ПДАТУ. Кам’янець–Подільський : ПДАТУ, 2016. Вип. 24. Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 151–158.

Доронин В. А., Полищук В. В., Миколайко В. П. Оценка семенников цикория корнеплодного (Cichorium intydus L.) побиометрическим показателям и фотосинтетическом потенциале. Сборник научных трудов Гродненского государственного аграрного университета: Сельское хозяйство – проблемы и перспективы. Гродно, 2016. –С.77-89.

Красноштан І. В. Основи філогенії рослин і тварин : навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічних факультетів закладів вищої освіти / уклад. І. В. Красноштан, В. П. Миколайко, В. І. Красноштан. Умань : Візаві, 2018. 150 с.

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Миколайко В. П., Душечкіна Н. Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Систематизація регіональних еколомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького екологічного коридору».