«Головна»

Вітаємо Вас

на сайті кафедри біології та здоров’я людини!


Кафедра біології та здоров’я людини є структурним підрозділом факультету природничої освіти та природокористування. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Красноштан Ігор Васильович.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР – освітні програми:

Біологія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне виховання)

МАГІСТР – освітні програми:

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Співробітники кафедри забезпечують викладання дисциплін біологічного циклу на факультеті природничої освіти та природокористування, факультеті фізичного виховання, факультеті фізики, математики та інформатики. Поглиблюють, розширюють та оновлюють знання й компетентності вчителів на курсах підвищення кваліфікації, що діють при університеті.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють із освітянами закладів загальної середньої освіти за напрямами:

  • проведення науково-методичних, науково-практичних семінарів із актуальних питань біологічної освіти;
  • організація та участь у конференціях, круглих столах, тренінгах, майстер-класах;
  • консультація вчителів та учнів із питань написання науково-дослідницьких робіт МАН, підготовки до олімпіад;
  • членство в журі 2 етапу учнівських олімпіад з біології та екології, першого та другого етапів конкурсу-захисту МАН;
  • популяризація діяльності університету при проведенні профорієнтаційної роботи.

Здійснюється співпраця з науковими установами України: Інститутом зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ), Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань), Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ), Дослідною станцією тютюнництва ННЦ «Із НААН України» (м. Умань). Серед іншого, науковці вказаних установ запрошуються для проведення лекційних та лабораторних занять із найбільш актуальних тем освітніх компонент. 

Професорсько-викладацький склад кафедри біології та здоров’я людини активно працює над розробкою наукової теми «Підготовка майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України» № 0111 U 007528. Результати наукових досліджень публікуються у фахових виданнях України та зарубіжних наукових виданнях, та виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science.

Співробітники кафедри є постійними членами наукових товариств України  ̶  ботаніків, фізіологів, генетиків та селекціонерів.