«Про кафедру»

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ є структурним підрозділом факультету природничої освіти та природокористування. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Красноштан Ігор Васильович.

Стратегічна мета кафедри – реалізація теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які відповідають сучасним вимогам до фахівців у галузі освіти та здатні задовольняти запити роботодавців.

Основними напрямами діяльності кафедри є: освітня, організаційно-методична, наукова, виховна та міжнародна.

Основні завдання кафедри:

— організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього  процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

— виконання наукових досліджень за профілем кафедри, сприяння професійному розвитку науково-педагогічних кадрів;

— забезпечення структурних змін в освітньому процесі відповідно до вимог сучасності;

— співпраця зі стейкхолдерами у напрямі покращення освітніх програм;

— профорієнтаційна робота з метою професійної спрямованості молоді при виборі майбутньої професії.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР – освітні програми:

Біологія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Фізичне виховання)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Фізична реабілітація)

МАГІСТР – освітні програми:

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Навчальні дисципліни кафедри

Агроекологія
Алелопатія
Анатомія і морфологія рослин
Анатомія людини
Анатомія людини з основами гістології
Біобезпека та біозахист
Біогеохімія
Біоіндикація
Біоіндикація та біотестування
Біологічна номенклатура
Біологічні адаптації живих організмів Біологія
Біорізноманіття
Біотехнологія
Біотехнологія та генна інженерія Ботаніка
Вікова фізіологія та  гігієна
Вікова фізіологія та шкільна гігієна з основами медичних знань
Генетика
Генетика з основами селекції
Генетика людини
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Гістологія з основами цитології та ембріології
Ґрунтознавство
Еволюційне вчення
Ентомологія
Загальна біологія
Загальна паразитологія
Здоров’я людини та здоровий спосіб життя
Зоологія
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних Інтегрований захист живих організмів
Методика навчання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»
Методика розв’язування задач з біології  
Методичні основи навчання біології в інклюзивному класі
Методологія та організація наукових досліджень з основами корпоративної етики
Історія біології
Методика навчання «Біології і екології»
Методика навчання біології
Методика навчання біології і природознавства
Методика навчання біології та екології у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня
Методика навчання біології та природознавства у закладах загальної середньої освіти
Методика навчання дисципліни «Біологія і екологія»
Методика навчання дисципліни «Здоров’я, безпека і добробут»
Мікологія
Мікробіологія
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Молекулярна біологія
Орнітологія
Основи біологічних досліджень
Основи здоров’язбереження
Основи наукових досліджень в біології
Основи сільського господарства
Основи філогенії рослини і тварин
Паразитологія
Радіобіологія
Розв’язування задач з біології
Систематика рослин
Сталий розвиток і раціональне природокористування Сучасні інформаційні технології в біології
Фізіологія вищої нервової діяльності
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія рослин
Фітопатологія   
Флора вищих водних рослин

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • докторів наук, професорів – 4;
 • кандидатів педагогічних наук, доцентів – 2;
 • кандидатів біологічних наук, доцентів  – 7;
 • кандидатів біологічних наук, старших викладачів – 1;
 • кандидатів сільськогосподарських наук  – 4;
 • кандидатів економічних наук, доцентів – 1;
 • докторів філософії, викладачів-стажистів – 1;
 • старших викладачів – 1;
 • викладачів – 2.
 • викладачів-стажистів – 2.

Співробітники кафедри забезпечують викладання дисциплін біологічного циклу на факультеті природничої освіти та природокористування, факультеті фізичного виховання, факультеті фізики, математики та інформатики. Поглиблюють, розширюють та оновлюють знання й компетентності вчителів на курсах підвищення кваліфікації, що діють при університеті.

Співпраця кафедри:

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють із освітянами закладів загальної середньої освіти за напрямами:

 • проведення науково-методичних, науково-практичних семінарів із актуальних питань біологічної освіти;
 • організація та участь у конференціях, круглих столах, тренінгах, майстер-класах;
 • консультація вчителів та учнів із питань написання науково-дослідницьких робіт МАН, підготовки до олімпіад;
 • членство в журі 2 етапу учнівських олімпіад з біології та екології, першого та другого етапів конкурсу-захисту МАН;
 • популяризація діяльності університету при проведенні профорієнтаційної роботи.

Здійснюється співпраця з науковими установами України: Інститутом зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ), Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань), Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ), Дослідною станцією тютюнництва ННЦ «Із НААН України» (м. Умань). Серед іншого, науковці вказаних установ запрошуються для проведення лекційних та лабораторних занять із найбільш актуальних тем освітніх компонент. 

Професорсько-викладацький склад кафедри біології та здоров’я людини активно працює над розробкою наукової теми «Підготовка майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України» № 0111 U 007528. Результати наукових досліджень публікуються у фахових виданнях України та зарубіжних наукових виданнях, та виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science.

Співробітники кафедри є постійними членами наукових товариств України  ̶  ботаніків, фізіологів, генетиків та селекціонерів.

Контакти:

Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. №105

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет природничої освіти та природокористування

Телефон: (04744) 4–05–43

e-mail: k_bio@udpu.edu.ua