«КОНКУРСНА ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Відповідно до графіку проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023/2024 навчального року 01 березня 2024 року була проведена конкурсна відкрита лекція з освітнього компонента «Методика навчання біології та природознавства» на тему «Екскурсії та їх місце і значення в системі навчання біології та природознавства. Факультативи і курси за вибором». Лектор – Тетяна Небикова, старший викладач кафедри біології та здоров’я людини. Форма проведення: онлайн-лекція з використанням платформи Google Meet.

До відкритої лекції долучилися здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біологія та здоров’я людини. Хімія» (31 група) та викладачі кафедри біологія та здоров’я людини.

Мета лекції полягала у формуванні цілісного уявлення про шкільну біологічну екскурсію як форму освітньої роботи з класом або групою учнів в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки; ознайомленні з віртуальними екскурсіями як особливими підходами до дослідження довкілля.

Для реалізації мети було розглянуті наступні питання:

Екскурсія як організаційна форма навчання біології, її функції.

Класифікація біологічних екскурсій.

Організація та проведення екскурсій.

Віртуальні екскурсії – сучасний етап розвитку організаційної форми.

Факультативи і курси за вибором.

Для проведення лекції у онлайн форматі було використано вебсервіси: Google Classroom (для безпаперового поширення завдань та презентаційного матеріалу) та Classtime (для збагачення лекції миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу кожного здобувача освіти в живому часі).

Лекція чітко структурована, ілюстрована презентацією у форматі Microsoft PowerPoint, матеріал викладено у логічній послідовності з використанням міжпредметних зв’язків (біологія, географія, педагогіка).

Усі студенти брали активну участь у обговоренні питань лекції, синхронно виконували завдання. Особливий інтерес викликали демонстрація віртуальних екскурсій природничими музеями України та інформація щодо сайтів для їх проведення.

Конкурсна відкрита лекція отримала схвальні відгуки від здобувачів вищої освіти та викладачів-колег. Присутні відзначили високий науковий та навчальний рівень володіння лектором матеріалу, використання вебресурсів, що дали змогу ефективно залучити до активної роботи кожного студента.

Лекційне заняття проведено на високому науковому та методичному рівні.