«Керівництво»

Красноштан Ігор Васильович

кандидат біологічних наук, доцент
завідувач кафедри біології та методики її навчання

Е-mail: kr.igor@i.ua

Народився 16 грудня 1969 року на Вінниччині.1986 закінчив Дашівську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Після закінчення школи працював на станції юних техніків, служив у збройних силах, а в 1990 р. вступив на І курс Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини, який успішно закінчив у 1995 р. за фахом вчитель біології та географії.

З 1993 по 1997 роки працював на посаді вчителя географії в Уманській загальноосвітній школі-інтернат І–ІІІ ступенів імені Ю.О.Гагаріна.

З 1996 по 1999 роки навчався в аспірантурі Уманської сільськогосподарської академії, де під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Білоуса Василя Івановича закладено досліди по вивченню росту та репродуктивного розвитку сіянців та щеплених культур дуба. У 2004 р. в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу» за спеціальністю – 03.00.05 – ботаніка.
В університеті працює з 1999 р. на посаді викладача, доцента. У 2016 році призначений на посаду завідувача кафедри біології та методики іі навчання.

Наукові інтереси: ріст та репродуктивний розвиток лісових культур, відтворення лісових насаджень, педагогічні основи формування знань про характер і функціонування живої саморегулюючої системи – рослинного організму.

Автор і співавтор більше 120 наукових публікацій з ботаніки, фізіології рослин, дендрології, лісового господарства, озеленення та педагогіки; 2 монографії «Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем Центрального Побужжя», «Ріст та формування генеративних органів дуба звичайного (Quercus robur L.) в Правобережному Лісостепу України»; 17 науково-методичних посібників з анатомії, морфології, систематики, філогенії, фізіології рослин, анатомії та фізіології людини, педагогіки, алелопатії, основ філогенії рослинних і тваринних організмів з яких 3 – рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

На даний час на природничо-географічному факультеті викладає курси «Фізіологія рослин, «Основи філогенії рослин та тварин», «Алелопатія».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Красноштан І. В. Основи філогенії рослин і тварин : навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічних факультетів закладів вищої освіти / уклад. І. В. Красноштан, В. П. Миколайко, В. І. Красноштан. — Умань : Візаві, 2018. — 150с.

Красноштан И. В. Физиология растений: учебно-методическое пособие для студентов естественно-географических факультетов педагогических вузов. Издание переведено с украинского языка / И.В. Красноштан ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Уманский ГПУ имени Павла Тычины. – Умань: ФОП Жовтый О.О., 2015. – 126 с.

Красноштан І. В. Алелопатія: навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів / укладач І.В. Красноштан. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 147 с.

Красноштан І.В. Репродуктивний розвиток окремих клонів Ouercus robur L. внаслідок стимулювання цвітіння в умовах Дашівського лісництва Вінницької області // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (12-13 листопада 2015 р., Умань) – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С.71-74

Красноштан І. В. Вміст основних пластичних речовин в листовому апараті вергінільних культур Quercus robur L. в результаті стимулювання плодоношення // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014 р. / відп. ред. О.В. Браславська – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – C. 151-154.

Красноштан І.В., Гребєннікова А.О. Ріст та репродуктивний розвиток окремих сортів троянд на агробіостанції університету / І.В. Красноштан, А.О. Гребеннікова. // Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – с. 34-35.